• (715) 852-3000

COVID-19 Translation Videos

Spanish

May 5, 2020 - COVID-19 Información en Español

April 2, 2020

March 20, 2020

March 17, 2020
 

Hmong

May 12, 2020 - COVID-19 cov lus qhia ua lus Hmoob
May 5, 2020
Kev pab nyiaj muas noj rau cov menyuam kawm ntawv uas tau noj sus dawb lossis txo nqi (free or reduced lunch) rau lub sijhawm tsev kawm ntawv kaws los ntawm COVID-19 (Pandemic EBT, los, P-EBT).

April 17, 2020

April 3, 2020

March 24, 2020

March 20, 2020

Hais txog USDA tshem tawm txoj cai rau menyuam mus nqa tshais thiab su, thiab txog zaub mov pab rau cov tsev neeg

March 16, 2020

March 13, 2020