• (715) 852-3000

COVID-19 Information

July 24, 2020
 

July 24, 2020
Have a question, comment, concern, or compliment?
Click HERE to submit it.REOPENING OF SCHOOLS - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FAQ Last Updated August 3, 2020


RESPOND TOGETHER EAU CLAIRE

Plan from Eau Claire City-County Health Department


MEAL INFORMATION

AT-HOME LEARNING INFORMATION


Saib cov video hais lus Hmoob, nias nov.
Para traducciones de vídeo, haga clic AQUI.

Find communications sent to families related to COVID-19 and the 2020-2021 School Year HERE.

July 20, 2020
School Board Approved Instructional Model - English
School Board Approved Instructional Model - Spanish
School Board Approved Instructional Model - Hmong

June 17, 2020


June 8, 2020
Due to the pending storm on Tuesday, June 9, the hours for materials return have been moved to 7:30 am – 1:00 pm on Tuesday.  At the elementary schools, if you were planning to return materials later in the day on Tuesday you may do so today until 6:00 pm instead. 

Debido a la tormenta que se avecina el martes 9 de junio,  las horas para devolver materiales ha sido movida a 7:30 am -1:00 pm el martes.  Si planeaba devolver materiales en las escuelas primarias en la tarde del martes, puede hacerlo hoy hasta las 6:00 pm

Vim tias yuav los nag thiab huab cua hlob rau hnub Tuesday, lub 6 hlis, tim 9, lub sijhawm uas teem tseg rau cov tsev neeg xa cov khoom thiab ntaub ntawv tuaj hloov mus rau thaum 7:30 sawv ntxov  txog rau 1:00 tav su rau hnub Tuesday.  Rau cov tub ntxhais kawm ntawv qib K-5 (elementary), yog nej npaj yuav xa khoom thiab ntaub ntawv tuaj hnub Tuesday rau yav tav su, nej xay tuaj tau hnub no ua ntej 6:00 tsau ntuj.

May 27, 2020
    


May 26, 2020
Summer School Update - English
Summer School Update - Spanish
Summer School Update - Hmong

May 22, 2020
Prairie Ridge Device and Material Return - English
Prairie Ridge Device and Material Return - Spanish
Prairie Ridge Device and Material Return - Hmong

K-5 Device and Material Return - English
K-5 Device and Material Return - Spanish
K-5 Device and Material Return - Hmong

6-11 Device and Material Return - English
6-11 Device and Material Return - Spanish
6-11 Device and Material Return - Hmong

Senior Device and Material Return - English
Senior Device and Material Return - Spanish
Senior Device and Material Return - Hmong

McKinley Device and Material Return - English
McKinley Device and Material Return - Spanish
McKinley Device and Material Return - Hmong

May 18, 2020
Summer Learning Update - English
Summer Learning Update - Spanish
Summer Learning Update - Hmong

May 15, 2020
Temporary Food Benefits for students during school closed to COVID-19:
Temporary Food Benefits for Students
Beneficios temporales de alimentos para estudiantes​
Khoom Noj Khoom Haus Ib Ntus Cov Nyiaj Pab rau Cov Neeg Kawm Ntawv
FoodShare (SNAP): To sign up for FoodShare, apply at: access.wisconsin.gov/access/
Need in-person or phone help to apply? (1-877-366-3635)

May 11, 2020
Summer Learning Update - English
Summer Learning Update - Spanish
Summer Learning Update - Hmong

May 6, 2020
Summer Learning Update - English
Summer Learning Update - Spanish
Summer Learning Update - Hmong

Pandemic-EBT Benefits - English
Pandemic-EBT Benefits - Spanish
Pandemic-EBT Benefits - Hmong

May 5, 2020
Safer at Home
Badger Bounce Back
Safer at Home FAQ

Orden Safer at Home (Más Seguros en Casa)
Badger Bounce Back - Spanish
Preguntas frecuentes de Safer at Home​

Ntawv Xaj kom Nyob Hauv Tsev Rau qhov Nyab Xeeeb Dua​
Lub Koom Haum Badger Bounce Back​
Cov Lus Nquag Nug ntawm Nyob Hauv Tsev Rau Kev Nyab Xeeb Dua​

May 4, 2020April 16, 2020
Update for Families
Update for Families - Hmong
Update for Families - Spanish

April 9, 2020
Update for Families
Update for Families - Hmong
Update for Families - Spanish

April 2, 2020
Update for Families
Update for Families - Hmong
Update for Families - Spanish

March 26, 2020
Shopping Tips flyer
Living in Group Settings flyer
Shopping Tips flyer (Hmong)
Living in Group Settings flyer (Hmong)
Shopping Tips flyer (Spanish)
Living in Group Settings flyer (Spanish)
Kev tham thiab kev kawm txog tus mob coronavirus (COVID-19)
La información es de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad. Consiste de Información básica sobre la enfermedad y Respuestas a las preguntas más frecuentes.

March 18, 2020
Update (Hmong)

March 13, 2020
Family Update
Family Update (Hmong)

March 11, 2020
Guidance from CDC

March 10, 2020
Letter from Eau Claire City-County Health Department for Families
COVID-19 Fact Sheet from Wisconsin Department of Health Services
Letter from Eau Claire City-County Health Department for Families (Spanish)

March 6, 2020
COVID-19 Information
COVID-19 Information (Hmong)
COVID-19 Information (Spanish)
Information for Families
Family Update (Hmong)
Family Update (Spanish)
COVID-19 Info from Eau Claire City-County Health Department