• (715) 852-3000

Families First Podcast

CLICK THE LINKS BELOW TO FIND CURRENT AND PAST EPISODES! 
                                                                                                   
English: ECASD Families First - A Family & Community Podcast • A podcast on Anchor

Hmong: ECASD Cov Tsev Neeg & Zej Zog Lus Tham • A podcast on Anchor

Spanish: Las Familias de ECASD Primero - Un Podcast para la Familia y la Comunidad • A podcast on Anchor

ECASD Families First is a podcast created by staff in the Eau Claire Area School District on topics related to district and community information for students, families, and community members. These 10 to 20-minute episodes on different school-related topics help provide relevant and important information in audio format to the public. We invite you to explore different episodes and learn more about Eau Claire Area School District structures and activities in our surrounding community. 
 
Las familias de ECASD son primero, es un podcast creado por el personal del Distrito Escolar del Área de Eau Claire sobre temas relacionados con la información del distrito y la comunidad para estudiantes, familias y miembros de la comunidad. Estos episodios de 10 a 20 minutos sobre diferentes temas relacionados con la escuela, ayudan a brindar al público información relevante e importante en formato de audio. Lo invitamos a escuchar los episodios y aprender más sobre las estructuras del Distrito Escolar del Área de Eau Claire y las actividades en nuestra comunidad.
 
ECASD Cov Tsev Neeg Ua Ntej yog lus tham tsim los ntawm cov neeg ua haujlwm hauv Eau Claire Area School District uas qhia txog tej yam tseem ceeb lossis muaj hauv tsev kawm ntawv thiab zej zog rau cov tub ntxhais kawm, cov tsev neeg, thiab cov neeg hauv zej zog.  Cov lus tham uas ntev li 10-20 feeb txog ntau hom nqe lus txog tsev kawm ntawv no yog los pab muab cov lus tseem ceeb uas yog suab rau pej xeem mloog.  Peb caw koj tuaj tshawb mloog cov lus tham ntau uas muaj ntau yam no thiab kawm ntxiv txog Eau Claire School District cov kev teev tsa thiab cov kev muaj thiab txog tej uas muaj ib ncig hauv peb lub zej zog.

2021-2022 Families First Topics
September/Septiembre: Back To School/ Regreso a clases Rov Mus Kawm Ntawv
October/Octubre: Family-Teacher Conferences/ Conferencias de maestros y familiasTsev Neeg thiab Nai Khu Sib Tham
November/Noviembre: Intro to Special Education Services/ Introducción a los servicios de educación especial/ Qhia Txog kev Pabcuam Ntawm Kev Kawm Tshwj Xeeb
December/Diciembre: Community Resources/ Recursos comunitariosKev Pab Hauv Zej Zog
January/Enero: Transitioning Into Middle School/ Transición a la escuela secundaria/ Hloov Mus Rau Middle School
February/Febrero: Mental Health Info and Resources/ Información y recursos de salud mental/ Qhia Txog Kev Pab Rau Kev Nyuaj Siab Lossis Kev Tu Siab Uas Ua Rau Puas Hlwb
March/Marzo: Summer School Sign-up and Activities/ Inscripción y actividades para la escuela de verano/ Sau Npe Kawm Ntawv Summer Thiab Lwm Yam Uas Muaj
AprilAbril: Hmong Heritage/ Cultura HmongHmoob Kab Lig Kev Cai thiab Kev Coj Noj Coj Ua
May/Mayo: Character Strong/ Carácter Fuerte/ Character Strong -Qhia tub ntxhais kawm txog kev tswj tus kheej, kev loj hlob, kev xav, kev ua zoo thiab cov txuj ci tseem ceeb uas yuav tsum tau npaj kom thiaj mus kawm tau qib siab
Summer/Verano: Summer Activities For All Ages/ Actividades de verano para todas las edades/ Kev MuajThaum Lub Caij Summer Rau Txhua Lub Hnub Nyoog