• (715) 852-3000

Families First Podcast

ECASD Families First is a podcast created by staff in the Eau Claire Area School District on topics related to district and community information for students, families, and community members. These 10 to 20-minute episodes on different school-related topics help provide relevant and important information in audio format to the public. We invite you to explore different episodes and learn more about Eau Claire Area School District structures and activities in our surrounding community. 
 
Las familias de ECASD son primero, es un podcast creado por el personal del Distrito Escolar del Área de Eau Claire sobre temas relacionados con la información del distrito y la comunidad para estudiantes, familias y miembros de la comunidad. Estos episodios de 10 a 20 minutos sobre diferentes temas relacionados con la escuela, ayudan a brindar al público información relevante e importante en formato de audio. Lo invitamos a escuchar los episodios y aprender más sobre las estructuras del Distrito Escolar del Área de Eau Claire y las actividades en nuestra comunidad.
 
ECASD Cov Tsev Neeg Ua Ntej yog lus tham tsim los ntawm cov neeg ua haujlwm hauv Eau Claire Area School District uas qhia txog tej yam tseem ceeb lossis muaj hauv tsev kawm ntawv thiab zej zog rau cov tub ntxhais kawm, cov tsev neeg, thiab cov neeg hauv zej zog.  Cov lus tham uas ntev li 10-20 feeb txog ntau hom nqe lus txog tsev kawm ntawv no yog los pab muab cov lus tseem ceeb uas yog suab rau pej xeem mloog.  Peb caw koj tuaj tshawb mloog cov lus tham ntau uas muaj ntau yam no thiab kawm ntxiv txog Eau Claire School District cov kev teev tsa thiab cov kev muaj thiab txog tej uas muaj ib ncig hauv peb lub zej zog.